1

Вести

Фурфурално хемиско соединение

Фурфурал (Ц.4Х.3О-ЧО), исто така наречен 2-фуралдехид, најпознат член на семејството фурани и извор на другите технички важни фурани. Тоа е безбојна течност (точка на вриење 161,7 ° C; специфична тежина 1,1598) подложена на затемнување при изложеност на воздух. Се раствора во вода до 8,3 проценти на 20 ° C и целосно се меша со алкохол и етер.

22

 Опсег од околу 100 години го одбележа периодот од откривањето на фурфурал во лабораторијата до првото комерцијално производство во 1922 година. Последователниот индустриски развој дава одличен пример за индустриско искористување на земјоделските остатоци. Пченкарни лушпи, трупови од овес, трупови од памучно семе, трупови од ориз и багаса се главните извори на суровини, чие годишно надополнување обезбедува континуирано снабдување. Во процесот на производство, многу суровина и разредена сулфурна киселина се парат под притисок во големи ротирачки дигестири. Фурфуралот формиран се отстранува постојано со пареа и се концентрира со дестилација; дестилатот, на кондензација, се одделува во два слоја. Долниот слој, кој се состои од влажен фурфурал, се суши со вакуумска дестилација за да се добие фурфурал со минимална чистота од 99 проценти.

Фурфурал се користи како селективен растворувач за рафинирање на масла за подмачкување и колофон и за подобрување на карактеристиките на дизел горивото и залихите за рециклирање на каталитички крекери. Тој е интензивно користен во производството на абразивни тркала врзани за смола и за прочистување на бутадиен потребен за производство на синтетичка гума. За производство на најлон е потребен хексаметилендиамин, од кој важен извор е фурфурал. Кондензацијата со фенол обезбедува фурфурално-фенолни смоли за различни намени.

Кога пареи на фурфурал и водород се пренесуваат преку бакарен катализатор на покачена температура, се формира фурфурил алкохол. Овој важен дериват се користи во индустријата за пластика за производство на цементи отпорни на корозија и предмети од лиење. Слична хидрогенација на фурурил алкохол над катализатор на никел дава тетрахидрофурурил алкохол, од кој се добиваат разни естери и дихидропиран.

 Во своите реакции како алдехид, фурфуралот има голема сличност со бензалдехидот. Така, се подложува на реакцијата на Каницаро во силен воден алкал; се димеризира во фуроин, Ц.4Х.3ОКО-ЧОХ-Ц4Х.3О, под влијание на цијанид на калиум; тој се претвора во хидрофурамид, (В.4Х.3O-CH)3Н.2, со дејство на амонијак. Сепак, фурфуралот значително се разликува од бензалдехидот на повеќе начини, од кои автоксидацијата ќе послужи како пример. При изложување на воздух на собна температура, фурфуралот се распаѓа и се распарчува во мравја киселина и формилакрилна киселина. Фуроичната киселина е бело кристално цврсто корисно како бактерицид и конзерванс. Нејзините естри се миризливи течности кои се користат како состојки во парфеми и ароми.


Време на објавување: 15.08-2020г